Priser i Sverige (Organisationer)

VersionMånaderNyköp och förlängning (huvudlicens)
Per användare i organisationen
consultant46 12 2 880
300
education46 12

4 500

Läsårslicens 20/8 till 19/8

Elev- och fria lärarlicenser ingår

SEK (from 2023-01-01) Alla priser exklusive moms.
Rätt till prisändringar förbehålles.


Företagsköp (Organisationer)

Som speciell service till företag med många användare har vi en speciell licenskategori - "Organisations" som möjliggör en central hantering av företagets samtliga PC-Horse licenser. Denna service är främst avsedd för de foderfirmor som medverkar i programmets foderlistor och som har många foderrådgivare och för universitet och naturbruksgymnasier som har många lärare och elever.

Årsavgiften faktureras samtidigt som organisationens licenser aktiveras. Uppdateringar eller tillägg av nya användare sker centralt. Du kan begära mer information eller anmäla ändringar eller tillägg genom att maila oss här. För varje användare behöver vi följande uppgifter: Namn, mailadress, mobiltelefon (inkl landskod).

OBS! Organisationslicenser kan ej konverteras till privatlicenser eller går ej att förlänga "nedåt", dvs till lägre version än den Du har. I dessa fall måste användaren beställa en ny licens via vårt webköp

Skolor

Skolor erhåller personliga lärarlicenser samt en speciallicens för skolans egna elevdatorer. För elever som använder sina privata windowsdatorer i skolarbetet finns en särskild elevlicens som gäller under läsåret och som efter terminsavslutningen kan konverteras till en individuell licens där den fd eleven kan förlänga/konvertera sin licens till halva nypriset.

Licenstiden för läsåret i Sverige har vi definierat med start den 20/8 år 1 och licenstiden avslutas den 19/8 år 2. För skolor som har aktiva licenser ger detta lärarna möjlighet att i god tid att planera lektionsarbete med PC-Horse inför det kommande läsåret.

Nya skolor som ansluter under pågående läsår betalar 300 kr per resterande månad av det pågående läsåret, definierat enligt ovan.


Deltagande i de nationella foderlistorna (Fodertillverkare, foderimportörer och grovfoderproducenter)

Ledande fodertillverkare i Sverige, de Skandinaviska länderna, England, Irland, Frankrike, Holland och Tyskland medverkar under sina respektive varumärken i de nationella foderlistorna med kompletta och garanterade analysvärden. Produkterna läggs in under kategorierna Grovfoder, Kraftfoder och Tillskottsfoder (mineral eller vitamintillskott). Om ditt företag önskar delta med sina produkter är Du välkommen att kontakta oss för mer information.

PC-Horses foderdatabas och foderlistor

Prislista för deltagande